Jacob Tegengren-Sällskapet rf.                             

Hemsida:http://tegengren.webbhuset.fi

Vörå, i september 2017 

 

          Verksamhetsplan för Jacob Tegengren-Sällskapet

                                    år 2018

                        

 

Föreningens uppgift och dess förverkligande

Föreningens uppgift enligt stadgarna är att slå vakt om minnet över agronomen Jacob Tegengrens liv och verksamhet som författare, folkbildare, bankdirektör, hembygdsforskare, ornitolog och amatör-

arkeolog.

 

Sitt syfte fullföljer föreningen genom sin styrelse, som biträdd av fyra specialutskott: ett litteraturutskott, ett arkeologiutskott, ett ornitologiutskott och ett hembygds- och museiutskott, sköter Sällskapets verksamhet. Varje utskott strävar efter att göra Jacob Tegengrens livsverk känt och förverkliga de intentioner, som Jacob Tegengren arbetade för och ville se förverkligade inom olika områden av samhällslivet. Utskotten genomför olika projekt. som är förenliga med sällskapets uppgift, inom ramen för sällskapets ekonomi och verksamhetsplan.

 

Föreningens syfte förverkligas genom att:

1.vårda en staty över Jacob Tegengren i Vörå och följa med hur minnesmärken över Jacob Tegengren på andra orter sköts,

2.vårda makarna Tegengrens grav på Vörå kyrkogård,

3.verka för att Jacob Tegengrens litterära, arkeologiska, ornitologiska, hembygds- och museala verksamhet blir mera känd.

 

Specialprojekt under 2018 blir att renovera Vitmossen så att den tryggt kan användas av skolklasser på utflykt.

 

4.  upprätthålla ett museum i Tegengrengården över Jacob Tegengrens livsverk, och samtidigt medverka till och stöda tanken att förverkliga ett lokalhistoriskt arkiv

 

5.Under år 2018 stöder Sällskapet utarbetandet av livsteckningöver Jacob Tegengrens verk, som Erik Liljeström sammanställt, och den bok om Jacob Tegengrens fåglar, som skrivs av ornitologerna inom sällskapet, Tomas Klemets och Leif Öling. Böckerna beräknas utkomma under året under förutsättning att finansiering är ordnad.

 

6.Sällskapet informerar aktivt om de möjligheter som Tegengrengårdenger olika sällskap och organisationer, som kan och vill förlägga möten och seminarier till gården. En ny upplaga av Tegengrenfoldern (klar 2017) planeras i vilken intas uppgifter om Tegengrengården och Vitmossen. En tidsenlig hemsida skall även uppdateras.

 

7Vörådagarna ingår alltid i Sällskapets program. Detta år ordnas

fågelskådningsrundtur på fredagen och öppet hus i Tegengrengården 

efter Langradin, som Sällskapet årligen deltar i.  Ordföranden, viceordföranden, Tegengrenkvartetten och utskottsordförandena medverkar på kallelse i olika organisationers möten.

 

8Kontakten till vänsällskap i Norden upprätthålls. Som svar på besöken från Britt G. Hallqvist-sällskapet 2015 och från Erik Johan Stagnelii Vänner via Karin Lönnqvist 26-30.8.2016 ordnar i mån av möjlighet en resa till Kalmar och Öland under 2018. Tegengrenkvartetten kunde framföra Tegengrensånger och litterära samtal kunde ske mellan Jacob Tegengrensällskapet, Britt G. Hallqvist-sällskapet och Erik Johan Stagnelii Vänner.

 

9   Sällskapet planerar på lång sikt en resa till Nya Sverige och den gamla svenska kyrkan, Niagarafallen och andra minnesmärken i Pehr Kalms fotspår. Resan innehåller kulturella inslag som stärker kontakten till pilgrimerna och ”the founding fathers” och det gamla landet dvs. Sverige och Österlandet: Finland.

     

Föreningens möten

 

Föreningen håller två stadgeenliga möten per år, nämligen vårmöte för behandling av bokslut och verksamhetsberättelse, och höstmöte för behandling av verksamhetsplan och stadgeenliga val. Extra föreningsmöte kan hållas vid behov enligt stadgarna.

                                                           

Förbundssamarbete

 

Sedan ett antal år tillbaka har Sällskapet aktivt deltagit i samarbetet med Suomen kirjailijanimikkoseurat ry- De litterära sällskapen i Finland rf. Som medlem av Suomen Kirjailijanimikkoseurat ry –De litterära sällskapen i Finland rf, åtnjuter föreningen de förmåner som förbundet ger sina medlemmar. Sällskapet är även medlem av De litterära sällskapens förbund i Sverige (DELS) och åtnjuter samma förmåner som det förbundets medlemmar, bl.a. förmånsprenumeration på dess kulturtidskrift Parnass. Förbundets förnyade hemsida förmedlar information om vårt sällskap och dess verksamhet, samt om de litterära sällskapen i Sverige.

 

Jacob Tegengren-Sällskapet deltar i den årliga bokmässan i Helsingfors i oktober tillsammans med de övriga författarsällskapen (nimikkoseurat) på lämpligt befunnet sätt. Därtill deltar Sällskapet i den regionala bokmässan i Vasa. Detta förutsätter att ekonomin ger utrymme härför.

 

Programverksamhet

 

Sällskapet deltar på lämpligt befunnet sätt i Vörådagarnas kulturvecka det första veckoslutet i juli 2018.

 

Sällskapets olika utskott ordnar egna program enligt följande:

 

Ornitologiutskottet samarbetar med Oravaisnejdens naturvetarklubb

årligen med en fågelexkursion för alla intresserade under Vörådagarna. Därtill deltar Sällskapet då Oravaisnejdens naturvetarklubb ordnar fågelsafari på hösten vid fågelskådningstornet i Oravais.

 

Tegengren-Sällskapets arkeologiska kommitté, står för exkursioner till Vitmossen och andra arkeologiska fyndplatser i Vörå. Studiebesök och information om verksamheten i utskottet sköts av utskottets ordförande Ralf Toppar, som även handhar liknande uppgifter inom Vörå Släkt- och Hembygdsforskare.

 

Hembygds- och museiutskottet leder insamlandet av uppgifter om alla historiska och nutida föreningar i Vörå. Ordföranden Gustav Lundström basar för insamlandet av föreningarnas informationsmaterial.

Utskottet vill påskynda planering av ett brandsäkert arkiv för alla föreningar i Vörå med modell från Larsmo och Oravais. Utskottets ordförande, pensionerade brandchefen Gustav Lundström är disponent för Tegengrengården. Kontroll från de stadgar som är i kraft.

 

Medlemsvärvning

 

Sällskapet har för närvarande under 100 medlemmar ett antal som tyvärr minskar, inklusive hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Under året genomför Sällskapet en medlemsvärvningskampanj under vilken varje ny medlem får Sällskapets 25-års skrift som medlemsförmån och introduktionserbjudande. Medlemsvärvningen fungerar bäst menligt principen ”En vinner en”.

         

Ekonomi

 

För sin verksamhet har Tegengren-Sällskapet under olika år kunnat påräkna stöd av Vörå kommun, Svenska kulturfonden, Svensk-

Österbottniska Samfundet, Svenska Österbottens Kulturfond, Svenska Folkskolans Vänner, Norrvalla-stiftelsen, Konstsamfundet, Vörå Sparbanks Stiftelse, Aktia, Nordeas fastighetsbolag och andra understödjare samt enskilda personer. Styrelsen och utskotten anpassar sin verksamhet så att ekonomin hålls i balans.  Verksamheten uppföljs ekonomiskt av styrelsen genom regelbunden rapportering vid föreningens styrelsemöten. Ordföranden deltar på kallelse vid utskottens möten för att information från styrelsens och sin horisont.

Medlemsavgifterna för 2018 är 15 euro för personmedlemmar, 50 euro för understödjande medlemmar och 100 euro för ständiga medlemmar. Personmedlemmar över 85 år befrias från medlemsavgift. Hedersmedlemmar betalar ingen avgift. Kontakterna till äldre medlemmar är fortfarande mycket värdefull för forskningen.

Sällskapets budget inlämnas till Vörå kommun och till alla organisationer i samband med ansökningar om understöd. Likaså senaste bokslut och verksamhetsberättelse.

 

          Medlemsbrev

         

Föreningen, som har medlemmar i olika delar av Svenskfinland och i

Sverige, informerar medlemmarna regelbundet genom ett antal

medlemsbrev och genom skriftlig kallelse till vår- och höstmötena, samt

genom Sällskapets nya hemsida, vars adress är http://tegengren.

webbhuset.fi. Under året fortsätter Sällskapet att sända medlemsbrev

och annan information till alla medlemmar som har mejladress. På så sätt

sparar Sällskapet kostnader och kan informera oftareJacob Tegengren-Sällskapet rf.