S T A D G A R   f ö r  FÖRENINGEN JACOB TEGENGREN - SÄLLSKAPET RF
 
1 § Föreningens namn och hemort
 
Föreningens namn är Föreningen  Jacob Tegengren - Sällskapet rf och dess hemort är Vörå kommun. Föreningens språk är svenska.
 
2 § Syfte och verksamhetsformer
 
Föreningens syfte är att främja och slå vakt om minnet över agronomen Jacob Tegengrens liv och verksamhet såsom författare, folkbildare, bankdirektör, hembygdsforskare, ornitolog och amatörarkeolog.
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
1.   vårda en staty över Jacob Tegengren i Vörå och följa med hur minnesmärken över Jacob Tegengren på andra orter sköts,
2.   vårda makarna Tegengrens grav på Vörå kyrkogård,
3.   verka för att Jacob Tegengrens litterära, arkeologiska, ornitologiska, hembygds- och museala verksamhet blir mera känd,
4.   grunda och upprätthålla ett museum och arkiv över Jacob Tegengrens livsverk,
5.   på olika sätt sprida kunskap om Jacob Tegengrens övriga verksamhet.
 
För sin verksamhet kan föreningen genom vederbörligt tillstånd ordna fester, basarer, lotterier och penningsinsamlingar. Föreningen kan ta emot gåvor och testamenten samt äga för verksamheten nödig fast egendom. Föreningen kan utdela stipendier och understöd, inte för sina medlemmar.
 
3 § Medlemmarna
Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas person som fyllt femton år och som godkänner föreningens syfte.
 
Såsom understödande medlem kan godkännas  en privatperson eller sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.
 
Ständig medlem blir den som betalt av föreningsmötet fastställd avgift.
 
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.
 
4 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
 
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
 
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar. Medlem som under tre på varandra följande år inte betalt fastställd medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
 
5 § Anslutnings- och medlemsavgifterna

Höstmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift
om uppbärs hos de ordinarie medlemmarna och de understödjande medlemmarna skilt för sig, samt om ständig medlems engångsavgift. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.
 
6 § Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 6 andra ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för var och en av dem. Medlemmarna och suppleanterna utses årligen av höstmötet och mandattiden är ett kalenderår.
 
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödiga funktionärer.
 
Styrelsen till biträde utser höstmötet för ett kalenderår åt gången ett litteraturutskott, ett arkeologiutskott, ett ornitologiutskott och ett hembygds- och museiutskott. Varje utskott har högst fem medlemmar, som inom sig utser ordförande och sekreterare. Utskottsordförandena utses bland styrelsens medlemmar. Ordförandena bildar tillsammans med styrelsens ordförande och sekreterare ett arbetsutskott, som inom sitt verksamhetsområde bereder ärenden för styrelsen och verkställer beslut på uppdrag av styrelsen. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
 
§ 7 De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande var för sig, eller av sekreterare eller kassör någondera tillsammans med någon av styrelsen utsedd styrelsemedlem.
                       
§ 8 Räkenskap och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår
 
Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna/revisorn senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna/revisorn skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.
 
9 § Föreningens möten
Föreningen håller två ordinarie möten om året.
 
Föreningens vårmöte hålls årligen under januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.
 
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
 
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, ständig medlem, hedersord-
förande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten.
 
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
 
10 § Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett skriftligt kallelsebrev till varje medlem eller genom annons i den på föreningens hemort mest spridda svenska dagstidningen.
 
11 § De ordinarie mötena
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
 
1.   mötet öppnas
2.   val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3.   mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4.   föredragningslistan för mötet godkänns
5.   bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6.   besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7.   behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
 
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1.   mötet öppnas
2.   val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
     rösträknare 
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4.   val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare
5.   föredragningslistan för mötet godkänns
6.   verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
7.   val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen och ordförande och medlemmar i de i 6 § nämnda utskotten
8.    val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
9.   behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
 
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
 
12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningens verksamhet
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels(3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
 
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det  möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.