Arkeologiutskottet

Bilden: Rekonstruktion av ett bronsåldershus vid rastplatsen nära Vitmossens fyndplatser.

Arkeologiutskottet arbetar med att sprida kunskap om Jakob Tegengrens omfattande verksamhet som amatörarkeolog. Arkeologiutskottet planerar för en bok om fornminnesplatserna i Vörå i samarbete med Museiverket, Österbottniska fornforskningssällskapet och Det Svenskösterbottniska Samfundet. Det arkeologiska utskottet samarbetar även med de lokala turistorganisationerna för att sprida kunskap om de arkeologiskt intressanta fyndplatserna. Arkeologiutskottet berättar om forntiden i skolorna samt håller kontakt med andra arkeologiska sällskap i Norden och vårdar rastplatsen och rekonstruktionerna av bronsåldershusen på Vitmossen i Tuckor by i Vörå i samarbete med Tuckor byförening r.f.

Artiklar