Från Jacob Tegengren-Sällskapets arbetsbord

10.06.2008 kl. 00:00
På gränsen till högsommar, infinner sig frågorna vad som hänt och händer inom Jacob Tegengren-Sällskapet rf denna sommar.

Vårmöte och nya hedersmedlemmar

Vid det stadgeenliga vårmötet fick sällskapet två hedersmedlemmar, nämligen Erik Svens och Paul Hägglund. Den förstnämnde har från början haft ansvaret som projektledare och ordförande inom sällskapets arkeologiska utskott. Fortfarande har han djärva planer på gång. Bl.a. planerna för utgivandet av en bok om de historiska fornminnesplatserna i Vörå. Detta skall ske i samarbete med Museiverket och Mirja Miettinen. Paul Hägglund har genom sitt fotoarkiv och sin beredskap att hjälpa oss vid iståndsättandet av tavlor, som sällskapet förvärvat, dels genom köp och dels genom gåvor, varit till stor glädje för sällskapet. Nu har vi tillsvidare 4 Tegengrentavlor i vårt galleri på Vörå bibliotek. En efterlysning via tidningen Syd-Österbotten har nyligen lett till att vi fått kunskap om ytterligare två tavlor av Jacob Tegengren. Den ena har vi redan förvärvat. Fortfarande vet vi om tavlor som ingen ännu upplyst oss om var de finns. En tavla skall handla om en varghistoria och en annan om en eldskärm. Bägge omnämns i Jacob Tegengrens brev.

Elvi Grans stuga

Arbetet med iståndsättandet av f.d. Elvi Grans stuga till ett stillhetens rum för rehabilitering och skrivande i övre våningen och ett utställnings- och kontorsutrymme i nedre våningen har startat. Stugan töms som bäst. Därefter skall kostnadsförslag uppgöras. Stugan skall skrapas och målas i sommar och en finansieringsplan för den totala saneringen uppgöras. Glöm inte att stöda vår penninginsamling, som pågår till utgången av detta år. Närmare upplysningar ger Erik Liljeström

Föreningsinventering

Med stöd av Vörå kommun har föreningsregisterinventeringen nu startat. Avsikten är att vi inom Vörå-Maxmo skall åstadkomma en ”Larsmomodell” av föreningarnas i Vörå-Maxmo arkiv, deras historia, nuvarande verksamhet och ett komplett adressregister. Kommunens föreningsregister får därmed en avsevärd komplettering. Det är vårt hembygds- och museiutskott som leder insamlingsarbetet med dess ordförande Gustav Lundström som projektledare. Således uppmanas nu alla som har kunskap om gamla, även avregistrerade och upplösta föreningar, att kontakta Gustav Lundström, tel.050-557 5092, eller per mail gustav.lundstrom@netikka.fi.

Program på Vörå-Maxmodagarna 2008

Traditionellt deltar Tegengren-Sällskapet i programmet på de årliga Vörå-Maxmodagarna. I år tänker vi oss en föredrags- och informationsdag på biblioteket. Under medverkan av de olika utskottsordförandena. Ordföranden kommer då att tala om Jacob Tegengrens liv som ”Nordist”. Det handlar om psalmerna, ornitologin, lyrikern, svenskhetens bevarande i utlandet- numera utlandssvensken, arkeologin, folkhögskolrektorns resor till folkhögskolorna i Skandinavien, De Bottniska Dagarna på 1940-1960-talet. Se närmare i programmet för Vörå-Maxmodagarna. Vårmötet beslöt ansöka om medlemskap i De Svenska Litterära Sällskapens förbund i Sverige. Där har sällskapet varit upptaget i deras infoskrifter sedan 1980-talet. Kontakterna till såväl de svenska litterära sällskapen som medlemskap i motsvarande finska sammanslutning är berikande. Via mail kan alla föreningar följa med varandras verksamhet. Även vårt sällskap skall i sommar få en egen hemsida för information åt alla som vill veta mera av och om oss. Sedan starten 1985 har ordföranden skrivit artiklar och hållit tal om Jacob Tegengren, sammanlagt ett 40-tal. Det digra arkivmaterialet om Jacobs livsverk ger ständigt nya rön.

Erik Liljeström

Erik Liljeström